Strona Jednostek Organizacyjnych: www.kalety.pl
Lista Jednostek
 
OBECNA WERSJA BIP JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - jest wersją TESTOWĄ  

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-09-25 19:43:48.
 
BIP Jednostek Organizacyjnych Nadzorowanych przez Burmistrza Gminy Kalety
Nazwa Gminy Kalety
Burmistrz Miasta mgr Klaudiusz Kandzia
Województwo, Powiat śląskie, pow. tarnogórski
Lokalizacja Jednostki Nadrzędnej Kalety
Kontakt tel./fax (+48 34) 352-76-30
1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaletach
2. Zespół Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku
3. Zespół Szkół w Kaletach
4. Miejskie Przedszkole Nr 1 w Kaletach
5. Centrum Usług Wspólnych w Kaletach
6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach
7. Miejski Dom Kultury
8. Miejska Biblioteka Publiczna
 

Opublikowane przez: Administrator efekt.pl | Data wprowadzenia: 2013-09-02 17:37:13 | Data modyfikacji: 2019-04-10 11:24:32.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

Opublikowane przez: Administrator efekt.pl | Data wprowadzenia: 2019-04-10 11:27:11.
Data wprowadzenia: 2019-04-10 11:27:11
Opublikowane przez: Administrator efekt.pl
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kalety
Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Kierownik Jednostki
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (34) 352-76-30
Fax: (34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl